fbpx

Restauracja i Hotel Leśny Dwór

polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.lesnydwor.eu

Pełny obowiązek informacyjny dla GOŚCI HOTELOWYCH:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR Mirosław Majchrzyk z siedzibą w Radomiu przy ul. Dąbrowskiego 64 w dalszej części zwana Administrator lub LEŚNY DWÓR.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

 1. Realizacji umowy najmu pokoi hotelowych i apartamentów, oraz skorzystania z innych udogodnień oferowanych przez LEŚNY DWÓR i ich realizacja na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”.
 2. Wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
 3. Marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych LEŚNY DWÓR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest podnoszenie sprzedaży produktów i usług poprzez aktywne pozyskiwanie klientów za pomocą działań promocyjnych z obecnymi i potencjalnymi klientami;
 4. Analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesie administratora danych jest kontrola operacyjne prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów. Poza wskazanymi podmiotami Pani/Pana dane mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla rozliczenia jej wykonania. W skrajnych przypadkach okres przechowywania danych może wydłużyć się ze względu na konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionym interesie LEŚNY DWÓR.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji współpracy gospodarczej.

Pełny obowiązek informacyjny dla KONTRAHENTÓW:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR Mirosław Majchrzyk z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 84 w dalszej części zwana Administrator lub LEŚNY DWÓR.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

1. Nawiązania współpracy gospodarczej (umowy) i jej realizacja na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”.
2. Wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
3. Marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych LEŚNY DWÓR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest podnoszenie sprzedaży produktów i usług poprzez aktywne pozyskiwanie klientów za pomocą działań promocyjnych z obecnymi i potencjalnymi klientami;
4. Analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesie administratora danych jest kontrola operacyjne prowadzonej działalności gospodarczej;
5. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów. Poza wskazanymi podmiotami Pani/Pana dane mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla rozliczenia jej wykonania. W skrajnych przypadkach okres przechowywania danych może wydłużyć się ze względu na konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionym interesie LEŚNY DWÓR.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji współpracy gospodarczej.


Pełny obowiązek informacyjny dla ZLECENIOBIORCÓW:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR Mirosław Majchrzyk z siedzibą w Radomiu przy ul. Dąbrowskiego 64 w dalszej części zwana Administrator lub LEŚNY DWÓR.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach:

 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o zlecenie;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych;
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością zleceniobiorcy, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi zleceniobiorcy, w tym realizacją szkoleń;
 • zarządzania zleceniami, planowania i analizy zlecanych przedsięwzięć, zarządzania mieniem powierzonym zleceniobiorcy, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny zleceniobiorcy;
 • zarządzania wynikami świadczenia usług, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych;
 • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych;
 • wykonywania czynności związanych, odpowiedzialnością zleceniobiorcy za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy, odpowiedzialnością zleceniobiorcy za mienie mu powierzone, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się
  z obowiązujących regulacji;
 • organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla zleceniobiorcy oraz dla członków rodziny lub partnerów zleceniobiorcy (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne);
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do LEŚNY DWÓR;
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
 • zapewnienia współpracy i komunikacji z podmiotami zewnętrznych, które świadczą usługi na rzecz LEŚNY DWÓR, w tym umożliwienie współpracy na globalną skalę;
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa,
 • monitoring GPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji wykorzystania floty pojazdów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o zlecenie, ( 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym kodeks cywilny, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:
 • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
 • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;
 • zarządzanie rozwojem, gdzie dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych;
 • przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
 • dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty kredytowej, faktury związane z podróżą i diety.

Pełny obowiązek informacyjny dla PRACOWNIKÓW:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR Mirosław Majchrzyk z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 84  w dalszej części zwana Administrator lub LEŚNY DWÓR.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach:

 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia
  oraz archiwizacji akt osobowych;
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
 • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat
  i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika;
 • zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych;
 • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych;
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
 • organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system);
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do LEŚNY DWÓR;
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont
  w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
 • zapewnienia współpracy i komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, które świadczą usługi na rzecz LEŚNY DWÓR, w tym umożliwienie współpracy na globalną skalę (np. książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia);
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 • monitoring GPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji wykorzystania floty pojazdów

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy ( 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony ( 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. m.in.:
 • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do LEŚNY DWÓR, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
 • wymiana informacji o pracownikach zatrudnionych z –podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów.(w tym książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia), gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na globalną skalę i realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy;
 • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy),
  gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;
 • zarządzanie rozwojem, gdzie dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych;
 • przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
 • dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty kredytowej, faktury związane z podróżą i diety
 • Pani /Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy ( 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in. do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Okres przechowywania danych

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, LEŚNY DWÓR będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody.

LEŚNY DWÓR zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty świadczące na rzecz LEŚNY DWÓR usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów.
 • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani /Pana obowiązków pracowniczych np.: usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z pracodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
 • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG – Nie występuje

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes LEŚNY DWÓR;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LEŚNY DWÓR informacji o przetwarzanych danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy rodo@lesnydwor.eu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej lesnydwor.eu

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.


Pełny obowiązek informacyjny dla UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR Mirosław Majchrzyk z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 84 w dalszej części zwana Administrator lub LEŚNY DWÓR.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy:

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

 • Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze Gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Znajdź nas na:
Unknown